Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Піменова М.М., ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕН..

 
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства"
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: понеділок листопада 26, 2012 1:21 pm    Тема повідомлення: Піменова М.М., ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕН.. Відповісти цитуючи

Піменова М.М.
Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ»

Аналіз літературних джерел свідчить, що на сьогодні склалися декілька методичних підходів до трактування терміну «ресурсозбереження».
Перший з них заснований на понятті ресурсозбереження як тенденції дбайливого відношення до природних ресурсів, тобто передбачає діяльність з охорони навколишнього середови¬ща (збереження ресурсів) [5, 1].
Другий підхід до трактування поняття «ресурсозбереження» пов'язаний з економією будь-яких видів ресурсів (не тільки природних), що забезпечують життєдіяльність людини, тобто трактування поняття «заощадження» не від терміну «збереження» (консервація), а від поняття «еко¬номія». Ця концепція більше відповідає дійсності і потребам сучасного етапу розвитку виробни¬чих сил [2,4].
Третій підхід – у науковій літературі вітчизняних авторів, коли мова йде про ресурсозбереження, в основному аналізуються енерговитрати [6,3].
В економічній літературі ресурсозбереження переважно ототожнюють зі зниженням витрат ресурсів на виробництво продукції, що фактично являє собою заощадження, зберігання, невикористання ресурсів у процесі виробництва.
Українські дослідники Н.Каніщева, Л.Рожков, Е.Панченко справедливо вважають, що зміст ресурсозбереження доцільно розглядати в широкому значенні по відношенню до всіх видів ресурсів: матеріальних, трудових, енергетичних, фінансових [2].
Г.А. Соколовська та Т.С. Сигарьова визначають ресурсозбереження як «процес раціоналізації використання всіх видів матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів в народному госпо¬дарстві переважно на базі інтенсифікації виробництва» [10].
Ю. Лебединський і Ю. Склянкін під ресурсозбереженням розуміють зниження витрат ресурсів на виробництво продукції [11, 213]. Дослідники ототожнюють ресурсозбереження із заощадженням, зберіганням, невикористанням ресурсів у процесі виробництва.
A.Х. Сальников і Л.А. Шевченко розглядають проблему ресурсозбереження із забезпеченням оптимізації рівня матеріало- та енергомісткості суспільного виробництва. Ресурсозбереження слід розуміти як процес забезпечення зростання обсягів корисних результатів виробництва за відносної стабільності матеріальних та енергетичних витрат [9, 25-27].
Більшість вчених і спеціалістів використовують поняття «ресурсозбереження» виключно стосовно матеріально-сировиних ресурсів. Так, Дорогунцов С.І. відзначає, що ресурсозбереження – це прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. [7, с.156] Вчені і спеціалісти Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України пов'язують проблему ресурсозбереження з забезпеченням оптимізації рівня матеріаломісткості суспільного виробництва, а ресурсозбереження, на їх думку, слід розуміти як процес забезпечення росту об'ємів корисних результатів виробництва при відносній стабільності матеріальних затрат [11, с.18]. Так, на думку О.М. Невелева, поняття «ресурсозбереження» акумулює такі поняття, як «економія ресурсів», «режим економії», «ефективне використання ресурсів, і, таким чином, має узагальнююче значення і характеризує ступінь зменшення кількості уречевленої праці, яка входить в продукцію – кінцевий результат виробництва – в процесі її виготовлення і споживання».
Ю.П. Лебединський, Ю.В. Склянкін, П.І. Попов відзначають, що суть ресурсозбереження полягає у знижені витрат ресурсів на виробництво продукції [8, с.170]. З точки зору Осокова С.А., ресурсозбереження – це наукова, виробнича, організаційна, комерційна та інформаційна діяльність, спрямована на раціональне комплексне використання та економне споживання всіх видів ресурсів, виходячи з існуючого рівня розвитку техніки і технології при одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє середовище [12].
Реймере Н.Ф. розглядає сутність ресурсозбереження через призму поняття ресурсозберігаючої технології, під якою розуміється технологія, в якій технологічний процес забезпечується при мінімальній витраті енергії, витратах на основні і допоміжні матеріали, зарплату робітникам основного виробництва при заданому якості і необхідної продуктивності праці.
Виходячи з вищесказаного можна розглядати зміст ресурсозбереження як економічної категорії в кількох аспектах:
- ресурсозбереження як процес рівномірного і економного використання усіх видів ресурсів;
- ресурсозбереження як результат, як сукупність певних економічних показників, які відображають суспільно значимі економічні ефекти;
- ресурсозбереження як організаційно-економічна система, тобто як сфера організаційної діяльності.
Таким чином можна зробити висновок про те, що природа ресурсозбереження як економічної категорії визначається особливістю результатів ресурсозбереження, а також тим, що воно являє собою специфічну сферу економічної діяльності.
Водночас, результати ресурсозбереження фіксуються не тільки на етапі безпосереднього виробництва, використання ресурсів, вони також знаходять свій прояв у подальшій діяльності суб'єктів, що здійснюють заходи з ресурсозбереження, у суспільстві в цілому. Мова йде, перш за все, про широкий спектр непрямих результатів (екстерналій), що не завжди піддаються економічному і статистичному виміру (покращення екологічної ситуації, стану здоров'я населення, умов життя, і таке інше).

Література: 1. Хвестик М.А., Збагереська І.В. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи. / М.А. Хвестик, І.В. Збагереська // Рівне: Вид-во РДТУ, 2000. – 194 с. 2. Конищева Н.И., Кушнирович Н.А., Рожкова Л.В. Ресурсосберсжение: эколого-экономический аспект / Н.И. Конищева, Н.А. Кушнирович, Л.В. Рожкова // АН Укр. ин-т экономики пром-сти. – К.: Наук, думка, 1992. – 212 с. 3. Ковалко М.П., Денисюк С.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України. / М. П.Ковалко, С.П.Денисюк // К., 1998. – 506 с. 4. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян // М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248с. 5. Оксанич А.З. Экономические проблемы ресурсозбережения / Оксанич А.З. // АН УССР, Львовское отделение института экономики. – К.: Наук. Думка, 1990 – 92 с. 6. Іванов М.І. Хижняк Л.Т., Липицький Д.В. Ресурсозабезпечення промисловості України / М.І. Іванов, Л.Т Хижняк., Д.В. Липицький // Економіка промисловості. – 1999. – №1-3. – С. 30-37. 7. Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І.,. Олійник Я.Б Розміщення продуктивних сил України: Навч. Метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник // К.: КНЕУ, 2000. – 364 с. 8. Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В., Попов П.И. Ресурсосбережение и экология. / Ю.П. Лебединский, Ю.В. Склянкин //– К.: Политиздат Украины. – 1990. – 230с. 9. Сальников А.Х., Шевченко Л.А. Нормирование потребление и экономика топливно-энергетических ресурсов. / А.Х Сальников., Л.А. Шевченко // М.: Энергоатомиздат, 1986. – 216с. 10. Соколовская Г.А., Сигарева Т.С. Ресурсосбережение на предприятиях. / Г.А Соколовская., Т.С. Сигарева // М.: Экономика, 1990. 11. Невелев А.М., Сиренко В.А., Габ В.И Экономика ресурсосбережения / А.М Невелев., В.А. Сиренко, В.И. Габ // К.: Наукова думка. – 1989. – 248с. 12. Скоков С.А. Эколого-экономическое регулирование процессов ресурсосбережения: Дис. канд. экон. наук: 08.08.01. – Сумы: СумГУ, 2002. – 190с.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства" Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад